รายงานผลคะแนนผู้ว่ากรุงเทพมหานคร

สรุป ผลคะแนน ผลการเลือกตั้ง ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร 2551 << CLICK!!!

รายนามผู้ลงสมัครชิงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
หมายเลข              ชื่อ – สกุล

1                         นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฐ์
2                         นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
3                         ร.อ.เมตตา เต็มชำนาญ
4                         นายวรวุฒิ ฐานังกรณ์
5                         นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน
6                         นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล
7                         นางลีนา จังจรรยา
8                         นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์
9                         นายวิทยา จังกอบพัฒนา
10                       นายประภัสร์ จงสงวน
11                       นายภพศักดิ์ ปานสีทอง
12                       นางธรณี  ฤทธิธรรมรงค์
13                       นายอุดม  วิบูลเทพาชาติ

EXIT POLL โดย สวนดุสิตโพลล์ รายงานผล

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.หมายเลข 5 มีคะแนนนำผู้สมัครรายอื่น โดยได้รับคะแนนเสียง ร้อยละ 52.08 ส่วน
นายประภัสร์ จงสงวน ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.หมายเลย 10 ได้คะแนนมาเป็นอันดับ 2 ร้อยละ 22.23
อันดับ 3 นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.หมายเลข 8 ร้อยละ 12.10
อันดับ 4 ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.หมายเลข 2 ร้อยละ 11.40 และ
อันดับ 5 นางลีนา จรรจังจา ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.หมายเลข 7 ร้อยละ 1.23