สรุปผลคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร

จำนวนผู้มีสิทธิ 4,086,604 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 2,490,710 คน
คิดเป็นร้อยละ 60.9 %

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

หมายเลขผู้สมัคร

คะแนน

คิดเป็น%

1

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน

5

991,018

45.93%

2

นายประภัสร์ จงสงวน

10

543,488

25.19%

3

นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์

8

340,616

15.79%

4

นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

2

260,051

12.05%

5

นางลีนา จังจรรจา

7

6,267

0.29%

6

นายวิทยา จังกอบพัฒนา

9

3,759

0.17%

7

นายวราวุธ ฐานังกรณ์

4

2,771

0.13%

8

ร.อ.เมตตา เต็มชำนาญ

3

2,105

0.10%

9

นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฎ์

1

2,102

0.10%

10

น.ส.วชิราภรณ์ อายุยืน

14

1,140

0.05%

11

นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล

6

1,078

0.05%

12

นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์

12

852

0.04%

13

นายภพศักดิ์ ปานศรีทอง

11

811

0.04%

14

นายอุดม วิบูลเทพาชาติ

13

617

0.03%

15

นายสมชาย ไพบูลย์

15

503

0.02%

16

ว่าที่พันตรีนิพนธ์ ซิ้มประยูร

16

421

0.02%

คะแนนรวมทั้งสิ้น2,157,599
คะแนนบัตรดี 2,157,599 คิดเป็น 97.44%
บัตรเสีย19,376 คิดเป็น 0.88%
ไม่ลงคะแนน 37,345 คิดเป็น 1.69%

from kapook.com