ผลคะแนน การเลือกตั้งผู้ว่า ฯ กทม 2552

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ว่า ได้มีการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้วทั้ง 50 เขต ดังนี้ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. จากพรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนน 934,602 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.41

อันดับ 2 นายยุรนันท์ ภมรมนตรี ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. จากพรรคเพื่อไทย ได้ 611,669 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 29.72 อันดับ 3 คือ ม.ล.ณัฏฐกรณ์ เทวกุล ได้ 334,846 คะแนน อันดับ 4 นายแก้วสรร อติโพธิ ได้ 144,779 คะแนน อันดับ 5 นางลีนา จังจรรจา ได้ 9,043 คะแนน อันดับ 6 นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล ได้ 6,017 คะแนน นายเอธัส มนต์เสรีนุสรณ์ ได้ 4,117 คะแนน นายวิทยา จังกอบพัฒนา ได้ 3,640 คะแนน นายกงจักร ใจดี ได้ 2,400 คะแนน นายธรรณม์ชัย รุ่งจิรโรจน์ ได้ 2,222 คะแนน นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ ได้ 1,875 คะแนน และ ร.อ.เมตตา เต็มชำนาญ ได้ 1,431 คะแนน นายอิสระ อมรเวช ได้ 922 คะแนน นายอุดม วิบูลเทพาชาติ ได้ 656 คะแนน