GhostX Nanobot Combine + Envelope

ตารางการวิวัฒนาการของ nanobot

การ combine nanobot (รวมร่างของนาโนบอท)

ผลการสุ่มกล่อง